Logopedas—specialusis pedagogas organizuoja individualias, pogrupines, grupines pratybas. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, pasitarimuose.

 

...............................................................................................................................................

Specialiojo pedagogo tikslas — kiekvienam mokiniui užtikrinti ugdymą(-si), tenkinantį jo poreikius, vystyti bendruosius ir specialiuosius gebėjimus mažiausiai varžančioje aplinkoje.

 

Specialusis pedagogas:

 

atlieka pedagoginį vertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį ir ar jie atitinka ugdymo programas, įvertina mokinio pažangą, padeda įsisavinti mokomąją medžiagą (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje), teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

• taiko įvairius ugdymo metodus, stengiasi maksimaliai padidinti individualias mokinio išmokimo galimybes, lavina sutrikusias funkcijas, padeda plėtoti mokinių pažinimo gebėjimus;

teikia informaciją mokytojams apie tinkamus mokinio mokymo ir mokymosi metodus, strategijas, pataria, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą ir specialiąsias mokymo priemones, konsultuoja juos rengiant individualizuotas ir pritaikytas programas;

• bendrauja su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir teikia jiems metodinę pagalbą.

...............................................................................................................................................

Logopedo tikslas — ištaisyti ar sušvelninti tarties sutrikimus, užkirsti kelią galimiems skaitymo, rašymo sutrikimas atsirasti.

 

Logopedas:

 

įvertina kalbos raidos ypatumus;

ugdo kalbą (plečia žodyną, lavina kalbos gramatinį taisyklingumą ir rišliąją kalbą);

lavina artikuliaciją, foneminį suvokimą, tobulina kalbėjimo įgūdžius, skatina kalbos sklandumą;

siekia užkirsti kelią galimiems skaitymo, rašymo sutrikimas atsirasti;

bendradarbiauja su psichologu, socialiniu pedagogu, mokytojais;

konsultuoja mokytojus bei mokinių tėvus.

 

 

Logopedė—specialioji

pedagogė

RAIMUNDA

URBONAVIČIENĖ

 

Kontaktai

303 kabinetas;

 

 

 

 

Darbo grafikas:

 

I          8.00—15.30

II         8.00—15.30

III        8.00—15.30

IV        8.00—15.30

V         8.00—13.00

 

 

Pagrindinis puslapis > Paslaugos
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 03 d.