„Erasmus+“ bendrojo ugdymo KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektas „Mokyklos sėkmės formulė Europoje = šviesti(s) + tobulinti(s) + integruoti(s)“ vykdomas nuo 2015-06-01 iki 2017-05-31 imtinai.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto patvirtinta dotacija – 26 086 €.

Projekto tikslas – ugdymo kokybės tobulinimas, orientuotas į mokyklos, kaip besimokančios organizacijos modelį. Dalyvavimas projektinėje veikloje užtikrins sėkmingą 2015–2019 m. mokyklos strateginio plano tikslų įgyvendinimą šiose pasirinktose prioritetinėse projekto veiklos srityse: IKT; vertinimas ir įsivertinimas; CLIL/ gamtosauginis ugdymas; specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.

Siekiant užtikrinti visuminį projekto veiklų įgyvendinimą, numatant perimamumą iš pradinių klasių į dalykinę sistemą bei efektyvią vadybą diegiant naujoves ugdymo procese, buvo suformuota šios sudėties projekto narių komanda: 2 pradinių klasių mokytojai (V. Mažeikienė ir J. Gilvonauskienė), 2 dalykinės sistemos mokytojai (V. Žvinklienė ir V. Petkienė) ir 1 administracijos atstovas (I. Rankelienė).

Projekto dalyviai tobulins pamokos vadybą; parengs ir taikys ugdymo procese ir socialiniame emociniame ugdyme mokinių asmeninės pažangos stebėsenos ir matavimo instrumentus; įgis naujų kompetencijų dirbant su spec. poreikių mokiniais; sieks patrauklesnio ugdymo turinio ir taikys IKT, kas užtikrins geresnius mokinių pasiekimus; pritaikys IKT ir CLIL edukacinėse paskaitose Klaipėdos rajono pradinių klasių mokiniams „Žiniuko mokyklėlės“ sesijose; profesionaliai taikys IKT ir plės mokomųjų kabinetų, kaip specializuotų ugdymo erdvių, funkcionalumą; organizuos netradicines aplinkosaugines pamokas „žaliosiose“ mokyklos erdvėse; vykdys projekto metu įgytos patirties sklaidą Klaipėdos rajono pedagogams (formos: pamokos, seminaras, konferencija).

Numatyti mobilumai į pradinę ir vidurinę mokyklas Graikijoje ir kvalifikacijos tobulinimo kursai Islandijoje, Maltoje, Anglijoje ir Suomijoje.

Kiekviena projekto veikla apims keturis etapus:

1) pasirengimą (informacijos apie Lietuvą, Klaipėdos rajoną, Gargždus, „Kranto“ pagrindinę mokyklą ir Lietuvos švietimo sistemą rinkimas, sisteminimas ir prezentacijų ruošimas; bendradarbiavimas su Gargždų turizmo informacijos centru, Klaipėdos rajono Švietimo skyriumi ir Švietimo centru);

2) mobilumą (vykimas į kvalifikacijos tobulinimosi kursus Islandijoje, Maltoje, Anglijoje ir Suomijoje; vykimas į pradinę ir vidurinę mokyklas Graikijoje);

3) sklaidą (informacijos apie aplankytas šalis bei jų švietimo sistemas, įgytų kompetencijų sisteminimas ir pateikimas mokyklos bendruomenei; įgytų teorinių ir praktinių žinių pritaikymas ugdymo (-si) procese; informacinė projekto sklaida bus vykdoma publikuojant straipsnius Klaipėdos rajono laikraščiuose „Banga“, „Gargždų kraštas“, mokyklos ir miesto tinklalapiuose; projekto Erasmus+ stendo mokykloje parengimas bendruomenei ir svečiams; sklaidos vykdymas projekto šalyse; seminaras Klaipėdos rajono mokytojams apie vertinimą, įsivertinimą ir pažangos stebėjimą).

4) refleksiją (vertinime dalyvaus projekto dalyviai – mokytojai, mokiniai, mokyklos administracija ir mokinių tėvai; projekto veikla bus vertinama remiantis skirtingais kriterijais: anketine apklausa, diskusija po mobilumo projekto darbo grupėje, SSGG analize, individualios mokinių pažangos stebėsena).

Projektas paskatins jo dalyvius kritiškai pažvelgti į taikomus mokymo būdus. Asmenys, dalyvaujantys mobilumuose mokymosi tikslais, pagilins žinias apie naujus vertinimo metodus ir dėstomo dalyko žinias, pagerins užsienio kalbos žinias, įgis naujų žinių ir praktinių įgūdžių darbui su spec. ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, pritaikys CLIL metodiką pradinėse klasėse. Projektinė veikla leis užtikrinti efektyvų strateginio mokyklos plano tikslų įgyvendinimą, drąsins mokytojus tobulintis.

 

Vilma Žvinklienė

 

Pagrindinis puslapis > Naujienos
......................................................................................................................................................................................................
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2018 m. rugpjūčio 21 d.